روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI I 10 – 1.2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw+