روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI H1 – 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+