روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI GENESIS SEDAN 3.8 MPI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw+