روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI GENESIS COUPE 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.6 لیتر
afw+