روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI ELANTRA 2.0 MPI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw+