روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI ELANTRA 2.0 HD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+