روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI CENTENNIAL 5.0 EQUUS

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
5w30