روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI AZERA GRANDEUR 3.3 – 5 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11 لیتر
afw+