روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA CIVIC 1.8 FD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
0w20