روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA ACORD 3.5 V6 CP2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw+