روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA ACORD 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20