روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA ACORD 2.4 NEW CR2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20