روانکار های پیشنهادی برای خودروی HONDA ACORD 2.0 HYBRID

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
0w20