روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAVAL H8 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw+