روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAIMA S7 AT 1.8 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw+