روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAIMA S7 2.0 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw+