روانکار های پیشنهادی برای خودروی HAIMA S5 PLUS – 1.5 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw+