روانکار های پیشنهادی برای خودروی GAC GONOW 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+