روانکار های پیشنهادی برای خودروی FOTON TUNLANDS S 2.0 EURO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.6 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w40