روانکار های پیشنهادی برای خودروی FORD EDGE U287 – 3.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w20