روانکار های پیشنهادی برای خودروی FAW BESTURN X80

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.4 لیتر
afw+