روانکار های پیشنهادی برای خودروی FAW BESTURN B50 1.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.4 لیتر
afw+