روانکار های پیشنهادی برای خودروی FARDA T5 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+