روانکار های پیشنهادی برای خودروی DONGFENG H30CRASS 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
afw+