روانکار های پیشنهادی برای خودروی DENA PLUS 1.6 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+