روانکار های پیشنهادی برای خودروی DENA 1.7 TURBO MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40