روانکار های پیشنهادی برای خودروی CITROEN DS5 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.25 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+