روانکار های پیشنهادی برای خودروی CHANGAN EADO 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
afw+