روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE V5 – MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w30