روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE V5 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+