روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE H330 – 1.65 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.3 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30