روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE H320 – 1.65 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
afw+