روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE H230 – 1.5 AMT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.7 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
10w30