روانکار های پیشنهادی برای خودروی BRILLIANCE C3 – 1.65 L

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+