روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X6 – 3.0 35 I

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
0w30