روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X5 – 4.4 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
5w30