روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X3 2.0 TWIN TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w30