روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X1 – 2.0 28 I

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30