روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW X1 – 2.0 25 IX

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w20