روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 740 LI 3.0 TWIN TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
0w40