روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 730 LI 2.0 G12

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w30