روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 5201 2.0 E39

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30