روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 328 I 2.0 FC

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30