روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 3201 X6 – 4.3 TURBO 50 I

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
0w30