روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 3201 2.0 TURBO F30

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w20