روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 3201 2.0 N20

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30