روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 318 I 1.5 TWIN TURBO

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
0w30