روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 2201 – 2.0 B48

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w20