روانکار های پیشنهادی برای خودروی BMW 125 I 3.0 CONVERTIBLE

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30