روانکار های پیشنهادی برای خودروی BISU T3 – 1.3

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w30